TED-FED

TÜZÜK

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARI MEZUN DERNEKLERİ FEDERASYON TÜZÜĞÜ

(TEDFED)

İçindekiler:

Madde 1- KURULUŞ……………………………………………………………………………………………………………………………4

Madde 2- FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ………………………………………………………………………………………………4

Madde 3-KISALTMALAR………………………………………………………………………………………………………………………4

Madde 4-FEDERASYONUN AMACI…………………………………………………………………………………………………….……5

Madde 5-FEDERASYONUN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ………………………………………………………………………5

Madde 6-ULUSLARARASI FAALİYET……………………………………………………………………………………………………….6

Madde 7-YASAKLAR…………………………………………………………………………………………………………….………….…6

Madde 8-FEDERASYON KURUCULARI…………………………………………………………………………………………………….6

Madde 9-FEDERASYON ÜYELİĞİ VE FEDERASYONA KATILMA………………………………………………………………………6

Madde 10-ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………………………………………………………………………….…….…6

Madde 11-ÜYE DERNEKLERİN HAKLARI………………………………………………………………………………………………….7

Madde 12-FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA……………………………………………………………………………………..7

Madde 13-FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA…………………………………………………………………………………..8

Madde 14-FEDERASYON ORGANLARI………………………………………………………………………………………………….…8

Madde 15-GENEL KURULUN TEŞKİLİ………………………………………………………………………………………………………8

Madde 16-GENEL KURUL TOPLANTILARI…………………………………………………………………………………………………9

Madde 17-GENEL KURUL TOPLANTI YERİ,ÇAĞRI USULÜ VE YETER SAYISI………………………………………………………9

Madde 18-GENEL KURUL TOPLANTININ YAPILIŞ USULLERİ…………………………………………………………………..……10

Madde 19-GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ……………………………………………………………………………………..10

Madde 20-GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ……………………………………………………………………………………..11

Madde 21-YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ TOPLANTI USULLERİ VE KARAR ALMA…………………………………………………11

Madde 22-YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI…………………………………………………………………………………12

Madde 23-YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ…………………………………………………………………………..12

Madde 24-YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI……………………………………………………13

Madde 25-GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ …………………………………………………………………………………13

Madde 26-GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ…………………………………………………………………………13

Madde 27-GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ………………………………………………………………………………14

Madde 28-GENEL SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ…………………………………………………………………………………14

Madde 29-BORÇLANMA ŞEKLİ…………………………………………………………………………………………………………….14

Madde 30-FEDERASYON YÖNETİM KURULUNDA İSTİFA VEYA ÖLÜM……………………………………………………………14

Madde 31-DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ…………………………………………………………………….15

Madde 32-İÇ DENETİM………………………………………………………………………………………………………………………15

Madde 33-DİSİPLİN KURULU VE GÖREVLERİ………………………………………………………………………………………….15

Madde 34-DİSİPLİN CEZALARI.……………………………………………………………………………………………………………16

Madde 35-DİSİPLİN CEZALARININ HÜKÜM VE NETİCELERİ…………………………………………………………………………16

Madde 36-ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ…………………………………………………………………..16

Madde 37-FEDERASYON GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ……………………………………………………………………….……16

Madde 38-TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER…………………………………………………………………………….….16

Madde 39-YARDIM VE İŞBİRLİĞİ………………………………………………………………………………………………………….17

Madde 40-FEDERASYONUN GELİRLERİ…………………………………………………………………………………………….…..18

Madde 41-GELİRLER VE GİDERLERDE USUL………………………………………………………………………………………….18

Madde 42-FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ………………………………………………………………………..19

Madde 43-FEDERASYONUN TASVİYESİ…………………………………………………………………………………………………19

Madde 44-KONFEDERASYON ÜYELİĞİ VE TEMSİLCİLERİ…………………………………………………………………………..19

Madde 45-TEBLİGAT ADRESİ VE TEBLİGATA YETKİLİ KİŞİLER…………………………………………………………………….19

Madde 46-FEDERASYONUN GEÇİCİ YÖNETİM KURULU…………………………………………………………………………….20

Madde 47-DİĞER HÜKÜMLER……………………………………………………………………………………………………………..20

TED OKULLARI

MEZUNLARI DERNEKLERİ FEDERASYON TÜZÜĞÜ

Madde 1- KURULUŞ

Bu federasyon,

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1 Kasım 1925 günü TBMM açılış söylevinden esinlenilerek 31.01.1928 tarihinde kurulmuş, Bakanlar Kurulu’nun 12.12.1939 tarih ve 2/12441 sayılı kararı ile kamuya yararlı derneklerden sayılan Türk Eğitim Derneği (TED)’nin açtığı ve/veya TED’in açılmasına izin verdiği TED ismini taşıyan; okullarda, yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmüşve TED okullarından mezun olan kişilerce kurulan mezunlar derneklerinin Türkiye düzeyinde üst kuruluşunu oluşturmak üzere,

İş bu Tüzükte belirtilen ilkeler, amaç ve konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Madde 2- FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

Adı : TED Okulları Mezunları Dernekleri Federasyonu

Kısa Adı : TEDFED

Merkezi : Ankara

Madde 3- KISALTMALAR

Bu tüzükte geçen;

T.C. : Türkiye Cumhuriyeti

TMK : Türk Medeni Kanunu

DK : Dernekler Kanunu

Tüzük : Federasyon Tüzüğü

TED : Türk Eğitim Derneği

Federasyon : TED Okulları Mezunları Dernekleri Federasyonu

Madde 4- FEDERASYONUN AMACI

 1. C. Anayasası ve Kanunları doğrultusunda, kendisine üye derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak, aralarında sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak, TED okullarına destek amacıyla kurulmuş üye dernekler arasındaki koordinasyon ve iş birliğini en üst düzeye çıkartmak.
 2. TED ailesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, ulusal, uluslararası ekonomik, sosyal, teknik, kültürel ve insan potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, projeler geliştirmek.
 3. Tüm Federasyon mensuplarının sorunlarına sahip çıkarak toplumda öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek. Çevre ve insan sağlığı ile ilgili olarak Federasyon üyelerine yönelik çalışmalarda çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapmak ve öncü olmak.
 4. TED faaliyetlerini desteklemek, TED kültürünü tanıtmak yaymak ve yaşatmak.

Madde 5- FEDERASYONUN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Bu amacı gerçekleştirmek için;

 1. Federasyona üye derneklere amaçlarını gerçekleştirmesi için katkı sağlar.
 2. Amacına uygun her türlü sosyal etkinlik ve toplantı düzenler.
 3. Eğitim ve sağlık tesisleri kurar ve işletir.
 4. Ulusal ve uluslararası emsal kuruluşlarla toplantılar ve seyahatler düzenler.
 5. Kültürel çalışmalar yapar ve mensupların ihtiyaçlarına cevap verir.
 6. Bünyesindeki derneklere Federasyon merkezinde ofis tahsis eder, hizmet ihtiyaçlarını karşılar.
 7. TED adını taşıyan vakıf, dernek, spor kulübü ve eğitim kurumlarının faaliyetleri ile ilgili taleplerinin, maddi talepler de dahil, karşılanmasına destek olur.
 8. Mensuplarının ekonomik gelişimi için ulusal ve uluslararası proje geliştirir.
 9. Konusu ile ilgili her türlü görsel, yazılı ve sözlü yayını yapar.
 10. Öğrencilere TED vasıtası ile yurt içi ve yurt dışı burslar verir.
 11. Eğitim ve sosyal gelişim amaçlı toplantı ve paneller düzenler.
 12. Araştırma, kültür, eğitim ve gezi amaçlı turlar düzenler.
 13. Lokal, dinlenme, eğitim, sağlık turizmi amaçlı kamp tesisleri, huzur evi, çocuk bakım evi, aş ocağı, özürlüler bakım eğitim tesisleri kurar, işletir.
 14. Meslek edinme iş edinme kursları açar.
 15. Folklor ve sanat faaliyetlerinde bulunur ve destekler.
 16. Federasyon amacına uygun fuar ve festivaller düzenler, düzenlenenlere iştirak eder.
 17. Çalışma konularında uzman kişilerden hizmet satın alabilir.
 18. Menkul ve gayrimenkul edinir, edindiklerini satar, kiraya verir, kendisine ait ve 3. şahıslara ait gayrimenkul ve menkuller üzerinde her türlü sınırsız ve sınırlı ayni hak tesis edebilir ve varlıklarını nemalandırır.
 19. Amaçları doğrultusunda kullanmak üzere şartlı ya da şartsız bağışları özel ve tüzel kişiler ile kamu kurumlarından, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan kabul edebilir.

Madde 6- ULUSLARARASI FAALİYET

Federasyon, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarla temas edilmesinde yarar gördüğü hallerde mevzuata uygun olarak bu temasları gerçekleştirir.

Madde 7- YASAKLAR

 1. Federasyon hiçbir siyasi faaliyette bulunamaz, siyasi partilerle organik ilişki içinde bulunamaz ve maddi destek sağlayamaz.
 2. Federasyon şube açamaz, ancak gerekli gördüğü hallerde ilgili mevzuata uygun yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

Madde 8- FEDERASYON KURUCULARI

ADI ADRESİ
1 TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Taşpınar Mah. 2800. Cadde No. 5/B İncek Gölbaşı ANKARA
2 TED Kayseri Koleji Mezunları Derneği Köşk Mah. Yamaçlı Sok. No.4/A Melikgazi KAYSERİ
3 TED Polatlı Koleji Mezunları Derneği Şehitlik Mahallesi Üçpınar Caddesi no: 43 Polatlı /ANKARA
4 TED Bodrum Ankara Kolejliler Derneği BODRUM TED Koleji Kolej Cad. No.20 Ortakent Bodrum MUĞLA
5 TED Ankara Kolejliler Derneği Ferah evler Mah. Adnan Kahveci Cad. No.139 Tarabya İSTANBUL

Madde 9- FEDERASYON ÜYELİĞİ VE FEDERASYONA KATILMA

 1. Federasyon
 2. Kurucu Üyeler,
 3. Kuruluştan sonra federasyona katılan TED Eğitim Kurumları Mezunları Derneklerinden oluşur.
 1. Kurucular dışında kalan derneklerin federasyona üye olabilmeleri için mevzuata göre hazırlıklarını tamamlayıp kendi genel kurullarından karar almaları gereklidir.

 

 1. Genel Kurul kararını alan dernek, Federasyon giriş ve yıllık aidatını ödediğini gösterir banka hesap belgesi ile yazılı olarak Federasyon Yönetimine başvurur ve Federasyon Yönetimi bu isteği 30 gün içerisinde karara bağlar, sonucu yazıyla başvuruda bulunan derneğe bildirir.

Madde 10- ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Dernekler kendi faaliyetlerinde bağımsızdırlar.
 2. Üye dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen kurallara tam olarak uymak zorundadır. Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından alınacak kararları uygulamakla yükümlüdürler.
 3. Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen Federasyon katılım payını ve yıllık aidatları bu Tüzükte belirlenen tarihlerde ödemek zorundadırlar.
 4. Üye dernekler kendi Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını takiben en geç30 gün içerisinde Genel Kurul tutanaklarını ve güncel delege listelerini Federasyon Yönetimine iletmek zorundadırlar.
 5. Üye dernekler Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını mümkünse Federasyon Genel Kurul Toplantısı olan Mayıs ayından iki ay önce, aynı periyotla yapmak için gerekli olan düzenleme ve çalışmaları yapacaklardır.
 6. Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma kurullarına üye dernekler katılabilirler.
 7. Üye dernekler sosyal faaliyetleri konusunda federasyona dönemsel bilgi verirler.

Madde 11- ÜYE DERNEKLERİN HAKLARI

 1. DK ilgili hükümleri federasyon hakkında da geçerlidir.
 2. Hiçbir dernek federasyona üye olmaya ya da üye kalmaya zorlanamaz.
 3. Her üye derneğin federasyon üyeliğinden ayrılma hakkı vardır. Federasyon üyesi olan her dernek eşit haklara sahiptir.
 4. Tüzüğe eşitliği bozan ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
 5. Federasyon genel kurulunun teşkili işbu tüzüğün “Genel Kurulun Teşkili” maddesinde düzenlenmiş olup, her bir delegenin bir oy hakkı vardır.
 6. Delegeler oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Madde 12- FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

 1. Hiçbir üye dernek federasyonda üye kalmaya zorlanamaz.
 2. Üye dernekler kendi yetkili organlarında karar almak ve bu kararı Federasyon yönetimine yazılı olarak bildirmek şartıyla istedikleri zaman Federasyon üyeliğinden ayrılabilirler.
 3. Federasyona yazılı olarak üyelikten çıkma bildirimi yapan veya federasyonca üyelikten çıkartılan üye dernek, federasyona olan borçlarını tamamen ve defaten ödemek zorundadır.
 4. Federasyondan ayrılan dernek, federasyonun sahibi olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve ayni haklarından vazgeçmiş sayılır. Bu konularda hiçbir hak talebinde bulunamaz.
 5. Üye derneğin fesih edilmesi, yetkili mercilerce kapatılması veya herhangi bir şekilde tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda federasyon üyeliği otomatik olarak düşer. Bu durumda bu maddenin (d.) bendindeki şartlar geçerlidir.
 6. Kendi arzusuyla federasyondan ayrılan dernek, tekrar üye olmak istediği takdirde gerekli işlemleri yeniden tekrarlamak zorundadır. Derneğin ikinci bir kez ayrılması durumunda yeniden müracaatı kabul edilmez.

Madde 13- FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA

 1. Üye dernekler aşağıdaki hallerde federasyondan çıkarılabilirler.
 1. Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara yazılı uyarıya rağmen uymamak veya bu kararların gerçekleşmesini engelleyici yönde faaliyet göstermek.
 2. Federasyon Tüzüğüne aykırı hareket etmek veya DK’nu ihlal edici uygulamalarda bulunmak.
 3. Federasyon aidatlarını her yıl Haziran ayı sonuna kadar ödememek.
 4. Giriş aidatını ödememek.
 1. Yukarıda bildirilen durumlarda Federasyon Yönetim Kurulu konuyu gündemine alır ve üye sayısının 2/3 ünün onayıyla derneğin üyeliğini askıya alabilir. Federasyon Yönetimi bu kararı gerekçeleriyle birlikte ilgili derneğe bildirir. Dernek Yönetimi kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Federasyon Yönetimine yazılı itirazlarını bildirmediği takdirde kararı kabul etmiş sayılır. Federasyon yönetim kurulu bu durumda derneğin üyelikten çıkarılması istemiyle görüşünü genel kurula sunar. Çıkarılma hususu ilk genel kurulda karara bağlanır. Yazılı itirazın bildirilmesi halinde konu 30 gün içinde yönetim kurulu tarafından tekrar incelenir. İtirazı haklı bulursa askıya alma kararını kaldırır. Yeniden çıkarma kararı alınması halinde veya 30 günlük süre içinde bir karar vermemesi halinde üyenin itirazı ilk Federasyon Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. İlk genel kurula kadar derneğin üyeliği askıda kalır. Ancak bu karara karşı yargı yolu açıktır. İhraç edilen dernek, ihraç nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda ancak Federasyon Genel Kurulu kararınca yeniden üyeliğe kabul edilebilir. Genel Kurul kararı ile ihraç edilen dernek için Federasyon Tüzüğünün 12. Maddesinin (d.) bendi uygulanır.

Madde 14- FEDERASYON ORGANLARI

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Disiplin Kurulu

Madde 15- GENEL KURULUN TEŞKİLİ

Genel Kurul aşağıdaki üyelerin katılımıyla oluşur.

 1. Doğal Delegeler: Görevleri devam ettiği sürece Genel Kurul tarihinde Federasyon Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulun delegesidirler.
 1. Seçilmiş Delegeler
 1. Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu delegelerini, kendi genel kurullarında, üye sayısına göre ilk 50 üye için 3 delege sonraki her 50 üye için bir delege olacak şekilde yedekleri ile birlikte seçerler. Ancak seçilecek delege sayısı her dernek için 200 ile sınırlıdır.
 2. Üye sayısında derneğin, en son yapmış olduğugenel kurulundakidelege sayısı esas alınır.
 3. Herhangi bir nedenle delegelikten ayrılan veya delegeliği düşen üyenin yerine yedek listenin başındaki üye otomatik olarak geçer ve Genel Kurul delegesi olur. Ölüm, istifa, ihraç vb. durumlarda üye derneklerin yönetim kurulu bu değişikliği, değişikliği takip eden 15 gün içinde federasyon yönetim kuruluna bildirmek durumundadır.
 4. Delegelik müddeti bağlı derneğin olağan Genel Kurul toplantı düzenine göre farklı olabilir. Üye derneğin her olağan genel kurul toplantısında delege seçilmesi zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantısında delege seçilmiş olması olağan genel kurulu toplantısında delege seçimi yapılmamasını gerektirmez. Olağanüstü genel kurulda seçilen delegenin görev süresi, yerine seçildiği delegenin kalan süresi kadardır.
 5. Tüm değişiklikleriyle delege listesi Federasyon Genel Kurul toplantısından en az 45 gün önce üye dernek tarafından Federasyon Yönetimine yazılı olarak bildirilir.
 1. Genel Hususlar
 1. Her delegenin bir oy hakkı vardır.
 2. Dernekler federasyon genel kurulundan önce federasyon aidatlarını ve sair yasal ödemelerini üyelerinin sayısına göre yaptıklarını gösterir makbuzları delege listesi ile birlikte federasyona bildirirler.

Madde 16- GENEL KURUL TOPLANTILARI

 1. Federasyon Olağan Genel Kurulu her iki yılda bir ve Mayıs ayı içerisinde olağan olarak toplanır.
 2. Federasyon Olağanüstü Genel Kurulu Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli görmesi halinde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanabilir.
 3. Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yönetim kuruluna sunacakları yazılı istekleri üzerine Federasyon Yönetim Kurulu en geç 30 gün içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi takdirde Denetleme Kurulu üyelerinden birisinin veya toplantı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine ilgili mahkeme tarafından federasyon delegeleri arasında 3 kişilik bir heyet oluşturulur ve bu heyet Federasyon Genel Kurulunu 30 gün içerisinde toplar.

Madde 17- GENEL KURUL TOPLANTI YERİ, ÇAĞRI USÜLÜ VE YETER SAYISI

 1. Genel Kurul, Federasyon Merkezinin bulunduğu İl merkezinde yapılır. Federasyon Yönetim Kurulu üye dernekler tarafından bildirilen son delege listesine göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan Delegelerinin listesini düzenler. Toplantı ile ilgili Genel Kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saatini içeren bilgileri üye dernek yönetimlerine ve ayrıca delegelere posta veya e-posta ile 15 gün öncesinden bildirir. Ayrıca toplantı delegeleri listesi Federasyon Merkezine asılır.
 2. Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi halinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 3. Toplantının geri bırakılmasını gerektiren mücbir bir sebebin bulunması halinde Federasyon merkezine Yönetim Kurulu, erteleme sebeplerini açık olarak gösteren bir yazıyı Federasyon Merkezinde bulunan “İlan Panosu” na asar ve ayrıca üye dernek ve delegelere posta veya e-posta ile bildirir.
 4. Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
 5. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir.
 6. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğudur.
 7. Federasyonun feshi kararları ile üye derneklerden birisinin ihracı kararı toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu kararı ile alınabilir.
 8. Genel kurulda; Yönetim kurulu gizli oy ve liste usulü ile seçilir. Genel Kurulda açık oylamaya karar verilirse oylama açık yapılabilir, Yönetim Kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu, asıl ve yedek üyelikleriyle varsa üst kuruluş delegeleri aynı listede yer alabilirler.
 9. Vekaleten oy kullanılmaz.

Madde 18- GENEL KURUL TOPLANTININ YAPILIŞ USULLERİ

 1. Toplantı çağrıda belirtilen yerde yapılır. Genel Kurula katılacak olan delegeler, delege listesindeki isimlerinin karşısına imza atarak toplantı mahalline girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
 2. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, yeteri kadar katip ve sayım memuru seçilerek divan oluşturulur. Divan üyelikleri için birden fazla aday olması halinde ve toplantıda mevcut genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının istemesi halinde gizli oylama da yapılabilir.
 3. Toplantı yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Düzenlenen Kongre tutanakları bütün divan üyeleri tarafından imzalanır ve Yönetim Kuruluna verilir.
 4. Genel Kurul ilan edilen gündemdeki maddeleri görüşür. Katılan üyelerin 1/10’sinin teklifi ve teklifin genel kurulca kabul edilmesi durumunda gündem maddelerinin sıra ve içerikleri değiştirilebilir, yeni maddeler eklenebilir veya çıkarılabilir.

Madde 19- GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul Federasyonun en yetkili karar organı olup, görevleri şunlardır:

 1. Federasyon, Yönetim, denetim, disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerini seçmek, bu kurulların çalışmalarını ve raporlarını denetleyerek ibra etmek veya reddetmek. Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 2. Benzer federasyonların oluşturacağıkonfederasyona katılım için karar vermek ve konfederasyon genel kurulu için delege tespit etmek.
 3. Federasyon amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan taşınır veya taşınmaz malların alınması, satılması veya devredilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 4. Uluslararası kuruluşla işbirliği yapılmasında yarar görüldüğü hallerde, gerekli mercilerden yasal izinlerin alınmasından sonra bu temasların sağlanması konusunda karar vermek ve bu konuda yönetim kurulunu görevlendirmek.
 5. Yurt içinde ve yurt dışında iktisadi işletmeler ve şirket kurulması, mevcut şirketlere ortak olunması, şirket hisselerinin devralınması ve devredilmesi konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
 6. Federasyon yönetim kuruluna yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açması veya açılmış olanların kapatılması konusunda yetki vermek.
 7. Federasyon tüzüğünü değiştirmek yeni müracaat eden derneklerin üyeliğini onaylamak, gerekli hallerde üye derneklerin ihracına karar vermek, üye derneklerin şikayetlerini veya dernekler arasında var olan anlaşmazlıkları karara bağlamak, federasyonun feshine karar vermek.
 8. Üye dernekler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla yönetmelikler yayınlamak, yönetmelik hazırlanması için yönetim kuruluna yetki vermek.
 9. Gerekli gördüğü durumlarda araştırma ve inceleme komisyonları kurmak.
 10. Bu maddelerde sayılmayan hallerde ilgili mevzuatta belirtilen bütün yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

Madde 20- GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ

 1. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak 30 gün içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak 30 gün içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 90 gün içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
 2. Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Madde 21- YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ TOPLANTI USULLERİ VE KARAR ALMA

 1. Yönetim Kurulu federasyon genel kuruluna katılma hakkı olan delegeler ve/veya üyesi olan derneklerin önereceği dernek üyeleriarasından iki yıl için 19 asil ve 19 yedek üyeden oluşur. Üye derneklerden Yönetim Kurulu aday listelerine delege ismi verilmemesi hali Yönetim Kurulunu teşkiline engel olmaz.
 2. Her olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri seçimi yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantısında organ seçimi yapılması halinde, organlara seçilenlerin görev süresi yerine seçildikleri üyelerin kalan süresi kadardır.
 3. Yönetim Kurulu 60 günde bir kez olağan olarak Federasyon Merkezinin bulunduğu ilde veya üye derneklerinin bulunduğu illerde toplanır. Yönetim Kurulu Başkanının, Denetim Kurulu başkanının veya Yönetim Kurulu üyelerinden 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı en geç bir hafta içerisinde yapılır. Olağanüstü toplantıda toplantı sebebi olan konu görüşülür.
 4. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve bu toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır.
 5. Mazeretsiz veya izinsiz olarak ardı ardına üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine sırayla yedek listeden üye çağrılır. Yedek listenin bitmesi ve Yönetim Kurulu üye sayısının 7 ye düşmesi halinde kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içerisinde Genel Kurul toplantıya çağırılmak zorundadır. Aksi halde; üyelerinden birisinin isteği üzerine ilgili mahkeme tarafından federasyon delegeleri arasından 3 kişilik bir heyet oluşturulur ve bu heyet Federasyon Genel Kurulunu 30 gün içerisinde toplar.
 6. Yönetim Kurulu Genel Kuruldan sonra en yüksek karar organı olup, Genel Kurul’a karşı sorumludur. Federasyonun ilgili mercilere, gerçek ve tüzel kişilere karşı nasıl temsil edebileceği konusu yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.
 7. Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin yerine üyesi olduğu derneğin yedek üye sayısı dikkate alınarak boşalan Yönetim Kurulu üyeliği tamamlanır.

Madde 22- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI
Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, seçimi takip eden 7 gün içerisinde kendi aralarında toplanır, iki yıl görev yapmak üzere gizli oy ile,

 1. 1 (Bir) Genel Başkan
 2. 2 (İki) Genel Başkan Yardımcısı
 3. 1 (Bir) Genel Sekreter
 4. 1 (Bir) Genel Sayman

seçer.

Madde 23- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Genel Kurul kararları çerçevesinde federasyon çalışmalarını yürütmek.
 2. Genel Kurul tarafından verilen yetkileri kullanmak.
 3. Federasyonu temsil etmek ve genel uygulamalar için sirküler düzenlemek. Gerek gördüğü takdirde Yönetim Kurulu içinden MKYK oluşturmak.
 4. Federasyon çalışma raporlarını, Genel Sayman tarafından hazırlanan bütçesini, bilançoyu görüşerek genel kurula sunmak.
 5. Federasyonun parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak.
 6. Üye derneklerin tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak, üye dernekler arasında dayanışmayı bozan ve federasyon tüzüğüne uymayan dernekleri 33/b fıkrası gereği görüş alınmak üzere Disiplin Kuruluna sevk etmek, Disiplin Kurulunun vereceği görüş doğrultusunda kararları almak.
 7. Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde iç tüzükler, yönetmelikler veya genelgeler hazırlamak.
 8. Genel Kurulun verdiği yetkiler dahilinde taşınır ve taşınmaz mallar edinmek ve yer kiralamak.
 9. Gerekli yasal müsaadeleri almak şartıyla uluslararası faaliyetler ile ilgili olarak federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirlemek.
 10. Yurt içi ve yurt dışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verdiği Yönetim Kurulu üyelerinin ve/veya uygun görülen kişilerin kanun ve tüzük çerçevesinde belgelendirilen ulaşım, iletişim, yemek ve konaklama masraflarını karşılamak.
 11. Federasyona gelir temin etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde piyango, balo, konser düzenlemek, sportif faaliyetler, panel, gezi ve benzeri toplantılar düzenlemek.
 12. Federasyonun amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, kongreler düzenlemek, bu amaç ile yurt içinde ve dışında gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet etmek, bunlara karşı federasyonu temsil etmek.
 13. Federasyonun çalışmaları için gerekli görülen personeli işe almak, görevlerine son vermek, bunların pozisyonlarını, ücretlerini, prim ve sosyal haklarını tayin etmek.
 14. Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde federasyon adına bilumum sözleşmeler imzalamak, kanun, tüzük ve Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde federasyon adına borçlanmak, buna dair sözleşmeler yapmak, borçlanmayı teminen ipotek, rehin almak ve vermek, ayni hak tesis etmek.
 15. Tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak.

Madde 24- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

 1. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de çağırılmasından sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 30 gün içinde toplantıya çağırılır.
 2. Çağrının yapılmaması halinde üye derneklerden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi federasyon delegeleri arasından seçeceği üç kişiyi 30 gün içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 25- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyonun genel başkanının görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Federasyon tüzel kişiliğini temsil eder ve yönetim kurulu kararlarını uygular.
 2. Yönetim Kurulu toplantı gündemini onaylar ve toplantı tarihini belirler.
 3. Yönetim Kurulunun görüşünü alarak federasyon adına basın toplantısı yapmak, her türlü basın ve yayın organlarında beyenatta bulunmak, yurt içi ve yurt dışı toplantılarında federasyon adına konuşma yapmak yetkisi başkana aittir. Başkan gerekli gördüğü durumlarda bu yetkisini yönetim kuruluna bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

Madde 26- GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

 1. Genel Başkan Yardımcılarının görevleri.

Genel başkanca verilen görev alanında dernek faaliyetlerini koordine eder ve federasyon faaliyetlerini yürütür. Dernek faaliyetlerinin koordinasyonuna yardımcı olur. Federasyonun bünyesinde yürütülecek sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesinde verilecek görevleri icra eder.
Madde 27- GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel sekreterin görevleri aşağıdadır.

 1. Federasyonun bütün idari yazışmalarını imza sirküleri ve yetki dağılımını yürütür. Federasyon dışı yazışmalarda tek imza ile yazışmaya yetkili değildir. Başkan imzası ile birlikte yazışma yapar. Buna karşın federasyon içi yazışmaları kendi imzasıyla yapabilir.
 2. Yönetim Kurulunun gündeminin yazışmalarını düzenler ve başkana sunar.
 3. Federasyon bünyesinde istihdam edilen görevlilerin özlük işlerini yürütür. Personelin birinci amiridir.
 4. Genel Kurul çağrı işlemlerini yürütür.

Madde 28- GENEL SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyon genel saymanın görevleri aşağıdadır.

 1. Federasyonun muhasebe işlerini yasalara uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar. Gelir gider tablosunu ve mizanları yönetim kuruluna sunar. Genel kurula sunulacak bilançoyu ve tahmini bütçeyi hazırlar.
 2. Federasyon gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasını muhasebe kayıtlarının düzgün olarak tutulmasını sağlar. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödemesini gerçekleştirir. Federasyonun taşınır ve taşınmaz mallarıyla ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.
 3. Federasyon hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır olarak tutar.
 4. Muhasebe işlemlerine ilişkin her türlü kanuni belgeler ile bunlara ilişkin yazışmaları federasyon kaşesi altında başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda teşkilatlanmadan sorumlu başkan vekili veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen diğer bir üye ile birlikte imza eder.
 5. Genel sayman yönetim kurulu kararları doğrultusunda harcama yapar. Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile tayin edilecek miktar dışında kasada nakit bulundurmaz.

Madde 29- BORÇLANMA ŞEKLİ

Federasyon amacını gerçekleştirmek için borçlanabilir. Borçlanma, kanun, tüzük ve genel kurulun verdiği yetki dahilinde yönetim kurulunca gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu tahmini bütçenin %10’undan fazla borçlanamaz.

Madde 30- FEDERASYON YÖNETİM KURULUNDA İSTİFA VEYA ÖLÜM

Genel Başkanın, Genel Başkan Yardımcılarının, Genel Sekreterin, Genel Saymanın ölüm veya istifası halinde, yerine yedek üyenin katılımı ile Yönetim Kurulu kendi arasında toplanarak kalan süreyi tamamlamak üzere mevcut Yönetim Kurulu üyeleri arasından boş olan görev için seçim yapar.

Madde 31- DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

 1. Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden olmak üzere iki yıl için genel kurul delegeleri arasından, genel kurulca seçilir. Seçilen asil üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan seçerler. Federasyon tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların kanuna ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 2. Denetim yerinde yapılır, belgelerin muhafaza edildiği alanların dışına çıkartılmaması esastır.
 3. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseselerine ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 4. Her olağan genel kurul toplantısında denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri seçimi yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantısında organ seçimi yapılması halinde, organlara seçilenlerin görev süresi yerine seçildikleri üyelerin kalan süresi kadardır.

Madde 32- İÇ DENETİM

 1. Federasyonda iç denetim esastır.
 2. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması yönetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 3. Bağımsız denetçilerin görevlendirilmesi durumunda her türlü bilgi, belge ve kayıtların federasyon yetkilileri tarafından bağımsız denetçilere gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 33- DİSİPLİN KURULU VE GÖREVLERİ

 1. Disiplin kurulu, genel kurul tarafından genel kurul delegeleri arasından iki yıl için seçilen beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Seçim sonrasındaki ilk toplantıda asil üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler.
 2. Disiplin kurulu üyeler ve delegelerle ilgili olarak genel kurul veya yönetim kurulu tarafından kendisine intikal eden konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük şartlarına uyup uymadığını inceler ve aykırılık halinde tüzükte öngörülen disiplin cezalarının uygulanması hakkındaki kararını yönetim kuruluna sunar.
 3. Her olağan genel kurul toplantısında disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri seçimi yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantısında organ seçimi yapılması halinde, organlara seçilenlerin görev süresi yerine seçildikleri üyelerin kalan süresi kadardır.

Madde 34- DİSİPLİN CEZALARI

 1. Uyarma,
 2. Kınama,
 3. Üyelikten çıkarma,

Madde 35- DİSİPLİN CEZALARI HÜKÜM VE NETİCELERİ

 1. Uyarma cezası yönetim kurulunun tasdikiyle tekemmül eder ve bu ceza için yönetim kuruluna itiraz edilebilir.
 2. Uyarma cezası verilmesine rağmen üyenin ceza aldığı fiili düzeltmemesi durumunda Kınama cezası verilir. Bu ceza için yönetim kuruluna itiraz edilebilir.
 3. Üyelikten tamamen çıkarma disiplin kurulunun teklifi yönetim kurulunun tavsiyesi ve genel kurul onayı ile kesinleşir.

Madde 36- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları, federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve yerleşim yeri belgeleri federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 37- FEDERASYON GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

Federasyon hizmetleri gönüllüler veya Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.

Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

Madde 38- TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

 1. Federasyon Kanunda belirtilen defterleri tutar.
 2. Federasyon, yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir. Bilanço esasına geçen federasyon, üst üste iki hesap döneminde kanunda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.
 3. Federasyonun ticari işletmesi varsa, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.
 1. Tutulacak defterler şunlardır;

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

 1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olan giren derneklerin kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
 1. Karar Defterini, Üye Kayıt Defterini, Evrak Kayıt Defterini, Alındı Belgesini bilanço esasında defter tutan federasyonlar da tutarlar.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
 1. Bu maddede sayılan federasyonlarca tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Madde 39- YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

 1. Federasyon, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere TED adını taşıyan kurum ve kuruluşlardan, maddi yardım alabilir ve bu kurum ve kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir.
 2. 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, federasyon kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler.
 3. Yapılan yardımlar federasyon tahmini bütçesinin %10’ undan fazla olamaz.

Madde 40- FEDERASYON GELİRLERİ

 1. Üye derneklerden alınan 1.000,-TL (BİNTÜRKLİRASI) GİRİŞ AİDATI.
 2. Yıllık Aidat. (07.05.2016 tarihindeki genel kurulda değişiklik önerisi reddedildi, 05.03.2014 tarihli onaylı tüzükteki gibi kalmasına karar verildi.)
 1. Federasyon üyesi derneğin kayıtlı her bir üyesi için 3.-TL (Y/ÜÇTÜRKLİRASI) olup genel kurul bu miktarı ihtiyaca göre yeniden saptayabilir.
 2. Üye sayısında derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine vereceği (Dernekler Yönetmeliği Ek-21’de sunulan) ‘’Dernek Beyannamesi‘’ esas alınır. Aynı beyannamenin bir örneği Federasyon Merkezine de gönderilir.
 3. Ödemeler yıllık ve bir defada yapılır.
 4. Yıllık ödeme o yılın Haziran ayı sonuna kadar yapılmalıdır.
 1. Federasyona yurt içinden ve yurt dışından şahıslar, özel, kamu kuruluşları tarafından yapılacak ayni ve nakdi bağış, yardım ve vasiyetler.
 2. Federasyon malvarlığından elde edilen gelirler.
 3. Menkul ve gayrimenkul kira ve işletme gelirleri, Federasyon amacına uygun her faaliyetten elde edilen yasal gelir ve fon kaynaklar.
 4. Federasyon iktisadi işletmeleri, şirketleri ve ortaklarından elde edilen gelirler.
 5. Banka faizleri ve yayın gelirleri.
 6. Federasyon tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen gece, konser, gezi, sportif faaliyetler, piyango, balo, eğlence, vb. gibi amaca uygun faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
 7. Diğer çeşitli gelirler.

Madde 41- GELİRLER VE GİDERLERDE USUL

 1. Federasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.
 2. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 3. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
 4. Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
 5. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar hakkında, DK belirtilen hususlar ile yönetmeliklere uyulması zorunludur.
 6. Federasyon gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Madde 42- FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Madde 43-FEDERASYONUN TASFİYESİ

 1. Federasyonun genel kurul kararı ile feshedilmesi veya mahkeme kararıyla federasyonun kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi halinde, federasyonun bilimum taşınır ve taşınmaz malları, paraları ve alacakları delege sayılarıyla orantılı olarak üye derneklere dağıtılır.
 2. Tasfiye kurulu son yönetim kurulundan oluşur. Tasfiye kurulu federasyonun bütün mallarını ve hesaplarını inceler, vergi ve borçlarını öder, kalan malvarlığını da ilgili üye derneklere delege sayılarıyla orantılı olarak dağıtılır.
 3. Federasyonun mahkeme kararı ile feshedilmesi halinde, federasyonun bütün para, mal hakları, mahkeme kararıyla kapatıldığı tarihte delege sayılarıyla orantılı olarak derneklere paylaştırılır.
 4. Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir federasyon, fesih ve buna bağlı olarak federasyon mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.
 5. Tasfiye işlemleri sonucu federasyonun defter ve belgelerini saklama usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin gerekli belgeler hususunda çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda işlem yapılır.

Madde 44-KONFEDERASYON ÜYELİĞİ VE TEMSİLCİLERİ

 1. Federasyon konfederasyonlara kurucu üye olabilir. Sonradan katılabilir.
 2. Kurucu üye olarak federasyon adına imza koyacaklar genel kurulda belirlenir.
 3. Konfederasyon delegesi genel kurulda konfederasyon delege kontenjanına göre seçilir.

Madde 45-TEBLİGAT ADRESİ VE TEBLİGATA YETKİLİ KİŞİLER

 1. 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, federasyonla ilgili her türlü yazışma ve tebligatlar federasyonun merkez adresine yapılır.
 2. Tebligatı almaya yetkili kişiler genel başkan, genel başkan yardımcısı ve genel sekreter ile yönetim kurulunca görev verilecek kişilerdir.

Madde 46- FEDERASYONUN KURUCU YÖNETİM KURULU

Federasyonun kurucu Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mustafa Kutluhan OLCAY
 2. Bülent BAĞDATLI
 3. Mustafa EVİRGEN
 4. Mehmet ERKİLETLİOĞLU
 5. Nevzat AKÇAOĞLU

Madde 47- DİĞER HÜKÜMLER

Bu tüzükte bulunmayan konular hakkında TMK, DK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.