TED için Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Gereğince

 

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu metin, İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünde 06-010-025 kütük numarası ile kayıtlı ve Kızılırmak Caddesi No.8 Çankaya Ankara adresinde bulunan ve Türk Eğitim Derneği (TED), 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) göre veri sorumlusu olup, Kanunun onuncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işbu Aydınlatma Metnini bilgilerinize sunmaktadır.

KVKK kişisel veriyi, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, kişisel verilerin işlenmesini ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya  da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlamıştır.

Kanun, onuncu maddesinde veri sorumlularına, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere, veri işleyen veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, ilgili kişinin verilerinin hangi amaçla işleneceği, bu verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verileri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kişilerin hakları hakkında aydınlatma yükümlülüğü vermiştir.

Bu kapsamda, Derneğimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizden, çalışıyorsanız sektör, kurum, unvan ve görev bilgileri, varsa TED ile bağınız, herhangi bir TED okulundan mezun iseniz okulunuzun adı ve mezuniyet yılınız, Kanuna uygun olarak başta Dernek Ana Tüzüğümüzde sayılan amaçların ifası olmak üzere, doğru ve etkili eğitim politikalarını geliştirebilmek, mezunlarımızla iletişimi sürdürebilmek, öğrenciler, veliler ve mezunların aidiyetlerinin güçlendirilmesinin sağlanması ve bu yolla köklü gelenek ve ilkelere bağlı olmanın sağlayacağı itibar, nitelik ve başarı algısının güçlenmesini amacıyla işlenmektedir. Verileriniz, Derneğimiz tarafından kullanılan yazılımlar aracılığı ile ve basılı ya da dijital olarak doğrudan toplanmaktadır. Bununla birlikte, tarafınızdan doldurulan her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, başvuru formları, bildirim formları ile sosyal medya uygulamaları aracılığı ile, elden ve posta yoluyla ya da dijital olarak iletilen mektup, dilekçeler, ödeme işlemleri, bağışlar, internet sitesi, güvenlik ve kalite standartlarını korumak ve artırmak amacıyla kayda alınan görüntü ve ses kayıtları aracılığıyla sözlü, basılı veya dijital yollarla veri toplanabilmektedir. Bu veriler, Derneğimize ait veri tabanlarında dijital veya basılı olarak işlenmekte, muhafaza edilmektedir.

Edinme amaçları ile sınırlı olarak işlenen veriler için gerekli güvenlik düzeyini temin etmek üzere her türlü idari ve teknik tedbirler alınmış olup, bu kapsamda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası alınmıştır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizin tümü, TED aidiyeti ve dayanışma amaçlı iletişim, kariyer merkezlerinde mezun öğrencilere staj ve iş imkanı sağlanması, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası bazda spor, sanat, kültür ve bilim alanlarında düzenlenen etkinlik, yarışma veya turnuvalara katkı ve katılım sağlayan TED okulları öğrenci ve mezunlarının desteklenmesi, Derneğimiz tarafından kuruluş amaçlarımıza hizmet etmek üzere sürdürülen proje ve akademik çalışmalara katkı ve katılımların teşvik edilmesi, oluşturulan rapor ve yayınların kamuoyuna ulaşımının sağlanması, mesleki gelişimlerini ve bilgi paylaşımlarını sağlayacak, farkındalıklarını artıracak konferans, sempozyum, açık oturum ve kongrelere katılımın sağlanması, Derneğimiz tarafından burs verilen başarılı ancak maddi imkanları sınırlı öğrencilere burs, kişisel gelişim, dil eğitimi ve barınma desteği sağlamak üzere düzenlenecek kaynak yaratma çalışmaları hakkında bilgi verilmesi, nitelikli eğitimci ve yönetici yetiştirilmesine yönelik düzenlenecek insan kaynakları çalışmalarında ilgili alanda yetkin kişilerin bilgi ve birikimlerini aktarabileceği platformların oluşturulabilmesi için işlenmektedir. Sizlerle iletişim sağlamak amacıyla iletişim bilgileriniz arama merkezleri ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, Derneğimiz, okullarımız veya faaliyetlerimiz hakkındaki soruları yanıtlamak, ihtiyaç veya destekleri aktarmak üzere Derneğimiz ile iletişime geçilmesi halinde, iletişimin iki yönlü devam ettirmek üzere yine kişilere ait yukarıda yer alan bilgiler işlenmekte ve güncellenmektedir.

 

Derneğimiz ve temsilciliklerimiz tarafından kullanılan yazılımlarda yukarıda izah edilen nedenler ile işlenen verileriniz veri entegrasyonu yoluyla ve tarafınızdan verilecek açık rızaya dayanılarak Derneğimiz bünyesinde imza tarihinden itibaren beş yıl dolana kadar elektronik olarak işlenir ve muhafaza edilir.

Kişisel verileriniz talebiniz doğrultusunda veya işlenme amacı sübuta erdiğinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, verileriniz silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip  eden ilk periyodik imha işleminde silinir, anonimleştirilir veya yok edilir.

Derneğimiz tarafından kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, tarafımızca işleniyor olması halinde bu hususta ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, varsa yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin nerelere aktarıldığını, kişisel verilerinizin eksik veya hatalı işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini, ayrıca, kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini, eksik veya hatalı işleme düzeltilmiş ise ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini ya da kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’inde belirtilen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Söz konusu taleplerinizi aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi biri ile ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ‘de anılan başvuru usulüne uygun dilekçenizi,

  1. Derneğimizin info@ted.org.tr e posta adresine, Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) adresinizden güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak,
  2. Tarafınızdan veya derneğimiz aracılığıyla portallarda kaydedilmiş ve doğrulanmış size ait eposta adresini kullanmak suretiyle,
  3. Kavaklıdere Mahallesi Kızılırmak Caddesi No.8 Çankaya Ankara adresine şahsen ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

 

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ